1. Các bệnh phổ biến trên cây ớt
    Hình vẽ  minh họa cây ớt

Vị trí bệnh:

2. Hình ảnh bệnh thực tế trên cây ớt:

(Theo Cẩm nang chuẩn đoán bệnh cây ở Việt Nam)